Vaikai - didžiausias musu turtas...

Aukcionai 2011

 

             PATVIRTINTA
 Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų direktoriaus
                                                                                                                                2011 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.V1-54

  

TRAKŲ RAJONO LENTVARIO VAIKŲ GLOBOS NAMAI
 
TURTO PARDAVIMO AUKCIONO BŪDU

NUOSTATAI

I. Bendroji dalis

1.  Turto pirkimas-pardavimas aukciono būdu reiškia, kad turtas siūlomas pirkti keliems asmenims per tarpininką-aukciono vedėją, o aukciono nugalėtoju laikomas aukciono dalyvis, įvykdęs aukciono sąlygas ir pasiūlęs didžiausią kainą už parduodamą turtą.

2.  Turto aukcionas (toliau vadinamas aukcionu) - viešas turto pardavimo būdas, kai aukciono dalyvių skaičius neribojamas, o turto pirkimo-pardavimo sutartis sudaroma, ar išrašoma sąskaita-faktūra, didžiausią kainą pasiūliusiam aukciono dalyviui.

3.  Aukciono dalyvis - šiuose nuostatuose nustatyta tvarka įregistruotas ir atvykęs dalyvauti aukcione asmuo, ketinantis įsigyti aukcione parduodamą turtą.

4.  Aukciono laimėtojas - aukciono dalyvis, aukciono metu pasiūlęs už turtą didžiausią kainą.

5.  Aukciono organizatorius - Trakų rajono Lentvario vaikų globos namai

6.  Turto aukcionas skelbiamas 2011 m. balandžio mėn. 19 d. 10.00 val.

7.  Aukciono pravedimo vieta: Klevų alėja 24, Lentvaris.

8.  Parduodamas nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų turtas (parduodamo turto sąrašas pridedamas, Priedas Nr. 8).

9.  Aukcione gali dalyvauti visi fiziniai ir juridiniai asmenys (juos atstovauja įgalioti asmenys, pateikę atitinkamus dokumentus: įmonės vadovo pasirašytą įgaliojimą) iki aukciono pravedimo dienos pareiškę norą įsigyti parduodamą turtą, pateikę dalyvio mokesčio kvitą bei susipažinę su aukciono nuostatais (tai patvirtina pasirašytinai).

II. Turto kaina ir aukciono sąlygos

10. Pradinė parduodamo turto kaina nurodyta parduodamo turto sąraše. Pridėtinės vertės mokestis mokamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka aukciono dieną.

11.  Galutinis atsiskaitymo už perkamą turtą terminas - 3 darbo dienos nuo aukciono pravedimo dienos, pervedant į įmonės sąskaitą AB DnB NORD banke, a/s Nr. LT 914010042700040110,  banko kodas 40100. Įmonės kodas - 290997370

12.  Aukciono dalyviai sumoka į globos namų sąskaitą banke (AB DnB NORD, 11 punktas) iki aukciono pravedimo dienos 30 (trisdešimt) litų dalyvio mokestį. Šis mokestis negrąžinamas. Dalyviui įteikiamas aukciono dalyvio registracijos bilietas. Aukciono dalyvio registracijos bilieto numeris kartu yra ir aukciono dalyvio numeris.

13.  Nesumokėjus dalyvio mokesčio, dalyvauti aukcione neleidžiama.

14. Pradinės prekių pardavimo kainos nurodytos šių sąlygų aprašo priede. Šios kainos yra minimalios kainos, kurias gali siūlyti potencialus pirkėjas už konkrečią prekę.

15. Minimalūs pradinės prekės pardavimo kainos didinimo intervalai nurodyti šių sąlygų  aprašo priede, ir jie turi būti ne mažesni kaip 1 procentas pradinės prekės  pardavimo kainos.

16. Aukciono dalyviai registruojami pateikus asmens dokumentą (ar įgaliojimą) ir mokėjimo kvitą bei užpildyti Paraišką dalyvauti aukcione (Priedas. Nr. 5). Kartu su paraiška turi būti užpildytas pateikiamų aukciono dokumentų lydraštis (Priedas Nr. 9). Pasibaigus aukciono dalyvių registravimo laikui (iki 2011 m. balandžio mėn. 19 d. 10.00 val. adresu: Klevų alėja g. 24, Lentvaris, sekretorės kab.), aukciono dalyvių registracijos žurnale (Priedas. Nr. 1) padaromas įrašas, kada registracija baigta, pasirašo aukciono vedėjas (vardas, pavardė, parašas) ir komisijos nariai (vardas, pavardė, parašas). Aukciono dalyvių registre ir joje esantys duomenys yra konfidencialūs.

17. Aukciono metu įsigytos prekės turi būti atsiimamos 10 dienų laikotarpyje nuo aukciono pravedimo datos.

18. Parduodamo turto apžiūra vyks 2011 m. balandžio mėn. 14-15 d. nuo 13 iki 15 val. adresu Klevų alėja 24, Lentvaris.

19.  Neparduotas turtas bus parduodamas pakartotiniame aukcione, kuris vyks tuo pačiu adresu  2011 m. balandžio 28 d. 10 val., registracija: 9-10 val.

20. Dėl išsamios informacijos apie parduodamą turtą ir dėl apžiūros kreiptis į globos namų direktorės pavaduotoją ūkio reikalams Rimą Burbulienę, tel. 8 528 28118 bei elektroniniu paštu: globalent@takas.lt 

III. Aukciono skelbimas

21.  Informacija apie aukcioną ne vėliau kaip prieš 3 kalendorines dienas iki aukciono dalyvių registravimo pradžios skelbiama globos namų internetiniame tinklalapyje www.lentvaris-vgn.lt, leidinyje „Informaciniai pranešimai". Globos namų sprendimu ši informacija gali būti skelbiama ir kitais būdais.

22.  Skelbime apie aukcioną turi būti nurodyta:

22.1. informacija apie parduodamą turtą ir pardavėją;

22.2. aukciono vykdymo vieta, data ir laikas;

22.3. Trakų rajono Lentvario vaikų globos namų darbuotojo, atsakingo už objekto apžiūros vykdymą, vardas ir pavardė, pareigos, adresas, telefono ir fakso numeriai;

22.4. pardavimo turto apžiūros laikas;

22.5. aukciono dokumentų registravimo terminas;

22.6. pradinė parduodamo turto pardavimo kaina;

22.7. banko, kuriame atidaryta sąskaita atsiskaityti už potencialaus pirkėjo dalyvavimą viešame aukcione ir už parduodamą turtą, pavadinimas, kodas, adresas bei šios sąskaitos numeris;

22.8. registracijos mokesčio dydis;

22.9. atsiskaitymo už aukcione parduodamą turtą tvarka ir terminai.

IV. Aukciono komisijos sudarymas

23.  Aukcioną vykdo ir jo operacijas įformina direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. Su aukciono vedimo tvarka aukciono dalyviai turi būti supažindinti aukciono metu.

V. Aukciono eiga

24. Dalyvauti aukcione turi teisę aukciono dalyviai įsigiję dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu (Priedas. Nr. 6).  

25. Aukciono vedėjas paskelbia parduodamo turto sąrašą bei jo pradinę pardavimo kainą,  pagarsina minimalų kainos didinimo intervalą.

26. Vienam pirkėjui galimų pirkti prekių skaičius neribojamas.

27. Aukciono dalyvis, ketinantis įsigyti turtą, garsiai paskelbia savo siūlomą kainą, pakeldamas aukciono dalyvio bilietą su įrašytu dalyvio numeriu, o aukciono vedėjas pakartoja kiekvieną pasiūlytą turto pirkimo kainą ir dalyvį.

28. Kai nei vienas aukciono dalyvis nebesiūlo didesnės kainos, aukciono vedėjas paskelbia didžiausią pasiūlytą turto pirkimo kainą tris kartus, pranešdamas kad ši kaina yra paskutinė pasiūlyta turto pirkimo kaina ir paskelbia tą kainą pasiūliusį dalyvį aukciono nugalėtoju.

29. Apie įvykusį aukcioną surašomas aukciono protokolas (Priedas. Nr. 3)., kuriame nurodomi aukciono dalyviai, aukciono nugalėtojas bei didžiausia paskutinė pasiūlyta turto pirkimo kaina. Protokolą pasirašo aukciono vedėjas,  ir komisijos nariai.

30. Prekės didžiausią pardavimo kainą ir ją pasiūliusio aukciono dalyvio numerį aukciono vedėjas įrašo į aukciono vedėjo registrą (Priedas. Nr. 2).

31. Aukciono laimėtojas privalo pateikti dalyvio bilietą, įgaliojimą, jei jis veikia įgaliotas kito asmens, ir užsiregistruoti aukciono vedėjo registre.

32. Aukciono laimėtojas, atsisakęs užsiregistruoti aukciono laimėtojo registre, netenka teisės toliau dalyvauti aukcione, nors turi įsigijęs aukciono dalyvio bilietą. Tokiu atveju turto vienetas parduodamas tame pačiame aukcione iš naujo.

33. Pasibaigus vieno turto vieneto pardavimui, ta pačia tvarka parduodamas kitas turto vienetas.

 34. Aukcionas vykdomas skelbime nurodytu laiku ir vietoje - 2011 m. balandžio mėn.                    19 d. 10.00 val., Klevų alėja 24, Lentvaris, Trakų raj. Lentvario vaikų globos namai.

35. Aukciono organizatorius aukciono eigai fiksuoti turi teisę naudoti bet kurias technines priemones. Kitiems asmenims draudžiama aukciono vykdymo metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones.

36. Dalyvauti aukcione turi teisę tik šių nuostatų nustatyta tvarka įregistruoti aukciono dalyviai.

37. Aukciono komisija turi teisę iš patalpos, kurioje vyksta aukcionas, pašalinti aukciono dalyvius, trukdančius vykdyti aukcioną.

38. Jeigu pasibaigus nustatytajam aukciono dalyvių registravimo laikui neįregistruojamas nė vienas aukciono dalyvis arba iki aukciono pradžios neatvyksta nė vienas įregistruotas aukciono dalyvis, aukciono komisija surašo protokolą dėl aukciono pripažinimo neįvykusiu ir šį faktą pažymi aukciono dalyvių registre, padarydama tokį įrašą: „Aukcionas neįvyko" (pasirašo aukciono vedėjas (vardas, pavardė, parašas) ir komisijos nariai (vardas, pavardė, parašas), nurodoma data).

VI. Kainos sumokėjimas

39. Kainą pirkėjas privalo sumokėti aukciono sąlygose numatyta tvarka ir laiku.

40. Aukciono nugalėtojui, neįvykdęs aukciono nuostatų, jis netenka teisės pirkti norimą turtą. 

41. Jeigu aukciono nugalėtojas nustatyta tvarka ir terminais pasiūlytos kainos nesumoka, aukciono vedėjas skelbia naują aukcioną, kuriame nesąžiningas pirkėjas neturi teisės dalyvauti.

42. Tik sumokėjus už prekę yra sudaroma prekės pirkimo - pardavimo sutartis. Pirkimo - pardavimo sutartis sudaroma 2 (dviem) egzemplioriais. Sudarant pirkimo - pardavimo sutartį (Priedas. Nr. 7), pirkėjas (jo įgaliotas atstovas) turi pateikti asmens arba jo teisinį statusą patvirtinantį dokumentą.

43. Pirkėjas, sumokėjęs už prekę ir pasirašęs pirkimo-pardavimo sutartį, bus įgaliojamas išregistruoti prekę iš atitinkamo valstybinio registro. Visos išregistravimo išlaidos tenka Pirkėjui.

44. Pirkėjui išregistravus prekę iš valstybinio registro, yra surašomas šios prekės perdavimo-priėmimo aktas (Priedas. Nr. 4). Nuosavybės teisė į prekę Pirkėjui pereina nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo.

45. Pirkėjo pageidavimu išrašoma parduotos prekės PVM sąskaitą  faktūra.

VII. Neįvykęs aukcionas

46.  Aukcionas laikomas neįvykusiu, jeigu:

  •        neužregistruotas nė vienas aukciono dalyvis;
  •        dalyvauti aukcione neatvyksta nė vienas užregistruotas aukciono dalyvis;
  •        neįvykdytos kitos aukciono sąlygos.

 

VIII. Baigiamosios nuostatos

47. Aukciono organizatorius neatsako už jokius aukciono dalyvių patirtus nuostolius.

48.  Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis.

49.  Aukciono organizatorius turi teisę bet kuriuo metu keisti turto pardavimo aukciono būdu nuostatus, patalpindamas jų naują redakciją savo tinklalapyje.

PRIDEDAMA:

1.      Priedai, 11 lapų. Atsisiųsti priedą.