Vaikai - didžiausias musu turtas...

Lentvario vaikų globos namų renovavimas

VIEŠINIMO PASLAUGOS SKIRTOS ĮGYVENDINTI EUROPOS SĄJUNGOS FONDO PROJEKTO “LENTVARIO VAIKŲ GLOBOS NAMŲ RENOVAVIMAS”, kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-01-088

2009-05-28

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu ir Perkančiosios organizacijos patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis Lentvario vaikų globos namų direktoriaus 2008 m. spalio 20d. įsakymu Nr. VI-74 ,,Dėl Lentvario vaikų globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, kviečiame Jus dalyvauti Viešajame pirkime dėl viešinimo paslaugų teikimo pagal Pirkimo sąlygas (Pirkimo dokumentų 1 priedas).

Pirkimo objektas: Viešinimo paslauga skirta įgyvendinti Europos Sąjungos fondo finansuojamą projektą “Lentvario vaikų globos namų renovavimas, projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-01-088 (projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-088).

Pasiūlymas turi būti rengiamas užpildant pateiktą Pasiūlymo formą (Pirkimo dokumentų 2 priedas).

Pasiūlymus pateikti iki 2009 m. birželio 05 d. 14 val. 00 min. ir pateikti voke,(adresu Klevų al. 24, Lentvaris,Trakų raj. sekretorės kab.) ant voko užrašyti supaprastintas pirkimas apklausos “Lentvario vaikų globos namų renovavimas, projekto kodas Nr.VP3-3.4-ŪM-03-V-01-088 (projekto finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-01-088)., neatplėšti iki 2009 m. birželio 05d. 14.00 val.00 min. Pateikto pasiūlymo lapus sunumeruoti, susiūti siūlu, kuris neleistų nepažeidžiant susiuvimo į pasiūlymą įdėti naujus, išplėšti esančius lapus ar juos pakeisti. Tokiu atveju pasiūlymo paskutiniojo lapo antroje pusėje siūlas užklijuojamas popieriaus lapeliu, ant kurio pasirašo tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo. Pasiūlymo paskutinio lapo pusėje nurodomas pasirašančiojo asmens vardas, pavardė ir pareigos, pasiūlymo lapų skaičius.

Po šio laiko gauti pasiūlymai nebus priimami ir vertinami.

Pasiūlymas, atitinkantis reikalavimus, bus vertinamas pagal pasiūlytą mažiausią kainą.

Pirkimas bus laikomas įvykusiu, jeigu bus gautas bent vienas pasiūlymas, atitinkantis šio konkurso sąlygas.

Už pasiūlymų priėmimą ir papildomos informacijos teikimą atsakingas: Lentvario vaikų globos namų sekretorė R. Burbulienė, tel. (8 528) 28118.

Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė Onutė Juškauskienė

Pirkimo dokumentų 1 priedas

PASLAUGŲ PIRKIMO SĄLYGOS

Perkančioji organizacija: Lentvario vaikų globos namai, Klevų al.24,LT -25109 Lentvaris, Trakų raj., Tel. (8 528) 28270, faksas (8528) 28118, direktorės pavaduotoja O.Juškauskienė.

Pirkimo objektas: Viešinimo paslauga skirta įgyvendinti Europos Sąjungos fondo “Lentvario vaikų globos namų renovavimas”.

Viešinant projekto “Lentvario vaikų globos namų renovavimas” darbus ir rezultatus , naudotinos šios priemonės:

1) nuolatinis aiškinamasis stendas (1 vnt.)

2) informacinis stendas (1 vnt.)

3) pranešimai žiniasklaidai ( 5 vnt.)

Viešinimo priemonės turi būti parengtos vadovaujantis Europos Bendrijos komisijos Reglamento Nr. 1828/2006 8 straipsnio nuostatomis, LR finansų ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1K-366 “Dėl Europos Sąjungos 2007 – 2013 metų Struktūrinės paramos ženklo pavyzdžių patvirtinimo“ (su pakeitimais ir papildymais).

Paslauga turi būti atlikta iki 2011m. lapkričio 31 d.

Pirkimo būdas: Supaprastintas pirkimas apklausos būdu.

Kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjams:

Reikalavimai

Pagrindimas

Bendrieji:

 

Įmonė turi būti Lietuvoje registruotas juridinis asmuo.

Pateikti įmonės įregistravimo pažymėjimo patvirtintą kopiją.

Viešinimo paslaugų teikimo patirtis (bent viena viešinimo paslaugos sutartis).

Atliktų paslaugų sąrašas.

Pasiūlymų rengimas:

1. Pasiūlymas turi būti rengiamas užpildant pateiktą Pasiūlymo formą (Pirkimo dokumentų 2 priedas). Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos, tame tarpe ir PVM, kuris turi būti nurodytas ir atskirai.

2. Pateikiant pasiūlymą pridėti sutarties projektą.

Pasiūlymų vertinimo kriterijai : mažiausia kaina.

Perkančioji organizacija atmes pasiūlymus vadovaujantis patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis Lentvario vaikų globos namų direktoriaus 2008 m. spalio 20d. įsakymu Nr. VI-74 ,,Dėl Lentvario vaikų globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo

Laimėtojų informavimas: Perkančioji organizacija konkurso laimėtoją informuos kvietimu sudaryti Paslaugos pirkimo sutartį.